Doa Lancar Presentasi

Doa Lancar Presentasi, untuk Sidang Skripsi Hingga Pekerjaan KantorDoa lancar presentasi menjadi doa yang kerap banyak dicari orang. Banyak yang membutuhkan dukungan secara batin agar presentasi mereka menjadi sukses. Salah satu caranya ia berdoa ke Allah agar diberi kemudahan dalam menjalankan presentasi.

Ada beberapa surat dan shalawat yang bisa dibaca sebelum presentasi. Bacaan ini biasanya diucapkan agar mendapatkan keberanian, kelancaran hingga dibukakan pintu rezeki selebar-lebarnya.

Berikut Memora.id rangkum untuk kamu doa lancar presentasi yang bisa jadi referensi dukungan batin agar lebih tenang,

1. Baca Qs Thoha: 25-28

Presentasi membutuhkan tingkat ketenangan yang tinggi. Jika pikiran tenang maka akan lebih santai dalam pembawaannya. Untuk itu kamu bisa QS. Thoha:25-28. Surat ini meminta pertolongan Allah agar dimudahkan urusan agar mereka dengan mudah memahami apa yang kita ucapkan.

Adapun doa lancar presentasi QS Thoha 24-28 bisa kamu baca di bawah ini.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

“Robbishrohlii shodrii wayassirlii amrii wahlul uqdatammil lisaanii yafqohuu qoulii”

(Ya Allah lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lancarkanah lisanku agar mereka memahami perkataanku) QS. Thoha:25-28.

2. Baca Al Waqiah

Setelah meminta dipermudah urusan dalam menyampaikan secara lisan, maka kamu berdoa agar lebih dimudahkan lagi dalam membuka pintu rezeki. Al Waqiah bisa kamu baca sebelum presentasi berlangsung.

Berikut doa lancar presentesai latin dari surat Al Waqiah yang bisa membantu kamu untuk berdoa meminta agar rezeki dipermudah oleh Allah.

1. idzaa waqo’atil waaqi’ah 2. laysali waqo’atihaa kaadziba 3. khoofidhotun raafi’a 4. idzaa rujjatil-ardhu rojjaa 5. wabussatil jibaalu bassaa 6. fakaanat habaa-am munbatstsaa 7. wakuntum azwaajan tsalaatsa 8. fa-ash-haabul maymanati maa ash-haabul maymanah 9. wa-ash-haabul masy-amati maa ash-haabul masy-amah 10. wassaabiquunas saabiquun 11. ulaa-ikal muqarrobuun 12. fii jannaatin na’iim 13. tsullatun minal-awwaliin 14. waqoliilun minal-aakhiriinaa 15. ‘alaa sururin mawdhuuna 16. muttaki-iina ‘alayhaa mutaqoobiliin 17. yathuufu ‘alayhim wildaanun mukholladuun 18. bi-akwaabin wa-abaariiqo wakaasin min ma’iin 19. laa yushodda’uuna ‘anhaa walaa yunnzifuun 20. wafaakihatin mimmaa yatakhoyyaruun 21. walahmi thoyrin mimmaa yasytahuun 22. wahuurun ‘iin 23. ka-amtsaalil luu’ luil maknuun 24. jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluun 25. laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa taa tsiimaa 26. illaa qiilan salaaman salaamaa 27. wa-ash-haabul yamiini maa ash-haabul yamiin 28. fii sidrin makhdhuud 29. watholhin mangdhuud 30. wazhillin mamduud 31. wamaa-in maskuub 32. wafaakihatinn katsiira 33. laa maqthuu’atin walaa mamnuu’a 34. wafurusyinn marfuu’a 35. innaa annsyaa naahun-na innsyaa-a 36. faja’alnaahunna abkaaroo 37. ‘uruban atroobaa 38. li-ash-haabil yamiin 39. tsullatun minal-awwaliin 40. watsullatun minal-aakhiriin 41. wa-ash-haabu sysyimaa limaa ash-haabusysyimaal 42. fii samuumin wahamiim 43. wazhillin minn yahmuum 44. laa baaridin walaa kariim 45. innahum kaanuu qobla dzaalika mutrafiin 46. wakaanuu yushirruuna ‘alaal hintsil ’azhiim 47. wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turooban wa’izhooman a-innaa lamab ’uutsuun 48. awa aabaa-unaal-awwaluun 49. qul innal-awwaliina wal-aakhiriin 50. lamajmuu’uuna ilaa miiqooti yawmin ma’luum 51. tsumma innakum ayyuhaadhdhoolluunal mukadzdzibuun 52. laa-akiluuna minn syajarin minn zaqquum 53. famaali-uuna minhaal buthuun 54. fasyaaribuuna ‘alayhi minal hamiim 55. fasyaaribuuna syurbalhiim 56. haadzaa nuzuluhum yawmaddiin 57. nahnu kholaqnaakum falawlaa tushoddiquun 58. afaro-aytum maa tumnuun 59. a-antum takhluquunahu am nahnul khooliquun 60. nahnu qoddarnaa baynakumulmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin 61. ‘alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuun 62. walaqod ‘alimtumun nasy-atal-uulaa falawlaa tadzakkaruun 63. afaro-aytum maa tahrutsuun 64. a-antum tazro’uunahu am nahnuzzaari’uun 65. law nasyaau laja’alnaahu huthooman fazholtum tafakkahuun 66. innaa lamughramuun 67. bal nahnu mahruumuun 68. afaro-aytumulmaa-alladzii tasyrobuun 69. a-antum annzaltumuuhu minalmuzni am nahnul munnziluun 70. law nasyaau ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun 71. afaro-aytumun naarollatii tuu ruun 72. a-antum ansyaktum syajarotahaa am nahnul munnsyi-uun 73. nahnu ja’alnaahaa tadzkirotan wamataa’an lil muqowiin 74. fasabbih bismi robbikal ’azhiim 75. falaa uqsimu bimawaaqi ’innujuum 76. wa-innahu laqosamun law ta’lamuuna ‘azhiim 77. innahu laqur-aanun kariim 78. fii kitaabin maknuun 79. laa yamassuhu illaa lmuthahharuun 80. tanziilun min rabbi l’aalamiin 81. afabihaadzaa lhadiitsi antum mudhinuun 82. wataj’aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun 83. falawlaa idzaa balaghati lhulquum 84. wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa 85. wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun 86. falawlaa in kuntum ghayra madiiniin 87. tarji’uunahaa in kuntum shaadiqiin 88. fa-ammaa in kaana mina lmuqarrabiin 89. farawhun warayhaanun wajannatu na’iim 90. wa-ammaa in kaana min ash- haabi lyamiin 91. fasalaamun laka min ash-haabi lyamiin 92. wa-ammaa in kaana mina lmukadzdzibiina dhdhaalliin 93. fanuzulun min hamiim 94. watashliyatu jahiim 95. inna haadzaa lahuwa haqqu lyaqiin 96. fasabbih bismi rabbika l’azhiim.

Atau bisa mendengarkan secara murottal dari Wirda Mansur

3. Baca Shalawat Haibah

Jika kamu memerlukan keberanian lebih, maka kamu bisa membaca shalat Haibah. Ada pun surat ini berisi tentang permohonan agar melimpahkan rahmat untuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Shalawat ini disebut oleh buku Kumpulan Shalawat dan Khasiatnya karya KH. M. Ali Chasan Umar bahwa membaca shalawat ini 41 kali di setiap hari akan membuatmu diberi pertolongan Allah berupa keberanian dan keselamatan.

اَللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُلْقِى بِهَا الرُّعْبَ وَالْهَيْبَةَ فِى قُلُوبِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالظَّالِمِيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُفْسِدِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Allohumma sholli ‘alaa sayyidinaa muhammadin sholaatan tulqi bihar ro’ba wal haibata fii quluubil kaafiriina wal musyrikiina wadz dzoolimiina wal munaafiqiina wal mufsidiina wa ‘alaa aalihii wa shohbihii wa sallim.

Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan rahmat tersebut Engkau menimpakan ketakutan di hati orang-orang kafir, musyrik, zalim, munafik dan orang-orang yang berbuat kerusakan, dan limpahkanlah rahmat kepada keluarga, sahabatnya serta berilah keselamatan.

4. Berdoalah dengan tulus meminta pertolongan Allah

Jika kamu sudah berusaha dengan membaca surat-surat di atas, maka kamu kemudian sila berdoa dengan tulus ke Allah. Bangun komunikasi dengan Allah dengan berdoa dalam hati yang paling dalam. Ucapkan keinginanmu seperti apa dan serahkan hasilnya ke Allah. Segala usaha kerasmu akan terbayarkan. Terlebih, doa yang tulus akan didengar Allah dan akan dipermudah segala urusan. Doa yang tulus hadir dari keikhlasan hati yang paling dalam meminta diberi pertolongan oleh Maha Kuasa.