Doa Kucing Hilang dari Rumah

Doa Kucing Hilang dari Rumah, Cepat Pulang dengan Selamat

Doa kucing hilang dari rumah bisa kamu baca dan panjatkan ketika kucing peliharaanmu tidak kunjung pulang ke rumah. Ya, kucing kerap keluar rumah dan bahkan sampai tidak tahu waktu kapan ia pulang.

Kekhawatiran sang pemelihara pun menjadi nyata ketika mulai memikirkan apa yang terjadi pada kucing yang hilang dari rumah. Oleh sebab itu, selain berusaha mencarinya, kamu juga harus memanjatkan doa kucing hilang dari rumah.

Dengan memanjatkan doa kucing hilang dari rumah maka bisa jadi ada keajaiban kucing langsung cepat pulang dengan keadaan selamat. Segala kekhawatiran mu akan luntur dengan seiring terkabulnya doa kucing hilang dari rumah yang kamu panjatkan.

Berikut Memora.ID rangkum dari berbagai sumber, doa kucing hilang dari rumah supaya cepat kembali pulang dengan selamat.

Baca Yaa Allahu Yaa Shaahid

Ketika tahu kondisi bahwa kucing kamu belum pulang maka yang perlu kamu lakukan pertama kali adalah berusaha untuk tenang. Cara untuk tenang salah satunya dengan sholat. Setelah sholat maka kamu bisa panjatkan doa. Salah satunya adalah berdoa dengan mengagungkan Allah sebagai sang maha melihat. Bacalah bacaan tersebut 100 kali sebagai doa kucing hilang dari rumah.

Yaa Allahu Yaa Shaahid (Ya Allah Yang Maha Melihat) – baca 100 kali.

Baca Doa Kembalikan yang Hilang

Doa Kucing Hilang dari Rumah
Pixabay

Setelah kamu membaca doa pengagung Allah Maha Melihat maka kamu bisa membaca doa minta dikembalikan sesuatu yang hilang. Doa ini meyakinkan Allah bahwa kamu tidak ragu kepadanya. Dengan begitu, segala yang hilang bisa saja dikembalikan seperti semula. Ingat, tidak ada yang namanya mustahil jika Allah sudah berkehendak.

Ya Jaamia’an Naasi Li Yaumil Laa Raiba Fiih, Ijma’ ‘Alayya Dhoollatii

Terjemahan: Ya Allah, Yang Mengumpulkan Manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya,kumpulkanlah apa-apa yang hilang kepadaku semula.

Baca Dzikir Tahlil

Jika dua doa di atas sudah kamu panjatkan maka kamu hanya perlu untuk berserah diri kepada Allah. Salah satu berserah diri dengan takdir Allah adalah melantunkan dzikir tahlil terus menerus. Segala hal yang sudah dikehendakan Allah merupakan takdir. Manusia sebagai seorang yang tak punya daya layaknya sang pencipta hanya bisa berserah diri setelah berusaha. Dengan membaca dzikir tahlil kamu akan menyerahkan segala rezeki kepada Allah seperti berharap rezeki kucing hilang bisa kembali ke rumah dengan keadaan selamat.

Berikut bacaan dzikir tahlil yang bisa kamu baca sebagai berikut.

Laa ilaaha illallah wallahu akbar, laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah, laa ilaaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, laa ilaaha illallah wa laa haula wa laa quwwata illa billaah.

Terjemahan: Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Dia Maha besar, Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata-mata Dia dan tiada sekutu bagi-Nya. Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah hanya milikNya kerajaan dan segala puji. Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tiada daya maupun kekuatan kecuali dengan Allah.

Baca Surat Al-Waqiah

Bukalah pintu rezeki mu selebar-lebarnya dengan membaca atau mendengarkan surat Al-Waqiah dengan rajin. Surat Al-Waqiah akan membuka pintu rezeki termasuk rezeki kucing peliharaanmu pulang ke rumah. Surat Al-Waqiah bisa menjadi doa kucing hilang dari rumah agar kucing tersebut diberi rezeki berupa keselamatan saat sampai di rumah. Rasa khawatir mu juga perlahan menghilang dengan ketenangan usai membaca surat Al-Waqiah.

Berikut di bawah ini latin surat Al-Waqiah yang bisa kamu baca.

Baca Juga :  25 Quotes Kata Mutiara Jorja Smith dari Lirik Lagu, Dont Watch Me Cry

1. idzaa waqo’atil waaqi’ah 2. laysali waqo’atihaa kaadziba 3. khoofidhotun raafi’a 4. idzaa rujjatil-ardhu rojjaa 5. wabussatil jibaalu bassaa 6. fakaanat habaa-am munbatstsaa 7. wakuntum azwaajan tsalaatsa 8. fa-ash-haabul maymanati maa ash-haabul maymanah 9. wa-ash-haabul masy-amati maa ash-haabul masy-amah 10. wassaabiquunas saabiquun 11. ulaa-ikal muqarrobuun 12. fii jannaatin na’iim 13. tsullatun minal-awwaliin 14. waqoliilun minal-aakhiriinaa 15. ‘alaa sururin mawdhuuna 16. muttaki-iina ‘alayhaa mutaqoobiliin 17. yathuufu ‘alayhim wildaanun mukholladuun 18. bi-akwaabin wa-abaariiqo wakaasin min ma’iin 19. laa yushodda’uuna ‘anhaa walaa yunnzifuun 20. wafaakihatin mimmaa yatakhoyyaruun 21. walahmi thoyrin mimmaa yasytahuun 22. wahuurun ‘iin 23. ka-amtsaalil luu’ luil maknuun 24. jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluun 25. laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa taa tsiimaa 26. illaa qiilan salaaman salaamaa 27. wa-ash-haabul yamiini maa ash-haabul yamiin 28. fii sidrin makhdhuud 29. watholhin mangdhuud 30. wazhillin mamduud 31. wamaa-in maskuub 32. wafaakihatinn katsiira 33. laa maqthuu’atin walaa mamnuu’a 34. wafurusyinn marfuu’a 35. innaa annsyaa naahun-na innsyaa-a 36. faja’alnaahunna abkaaroo 37. ‘uruban atroobaa 38. li-ash-haabil yamiin 39. tsullatun minal-awwaliin 40. watsullatun minal-aakhiriin 41. wa-ash-haabu sysyimaa limaa ash-haabusysyimaal 42. fii samuumin wahamiim 43. wazhillin minn yahmuum 44. laa baaridin walaa kariim 45. innahum kaanuu qobla dzaalika mutrafiin 46. wakaanuu yushirruuna ‘alaal hintsil ’azhiim 47. wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turooban wa’izhooman a-innaa lamab ’uutsuun 48. awa aabaa-unaal-awwaluun 49. qul innal-awwaliina wal-aakhiriin 50. lamajmuu’uuna ilaa miiqooti yawmin ma’luum 51. tsumma innakum ayyuhaadhdhoolluunal mukadzdzibuun 52. laa-akiluuna minn syajarin minn zaqquum 53. famaali-uuna minhaal buthuun 54. fasyaaribuuna ‘alayhi minal hamiim 55. fasyaaribuuna syurbalhiim 56. haadzaa nuzuluhum yawmaddiin 57. nahnu kholaqnaakum falawlaa tushoddiquun 58. afaro-aytum maa tumnuun 59. a-antum takhluquunahu am nahnul khooliquun 60. nahnu qoddarnaa baynakumulmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin 61. ‘alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuun 62. walaqod ‘alimtumun nasy-atal-uulaa falawlaa tadzakkaruun 63. afaro-aytum maa tahrutsuun 64. a-antum tazro’uunahu am nahnuzzaari’uun 65. law nasyaau laja’alnaahu huthooman fazholtum tafakkahuun 66. innaa lamughramuun 67. bal nahnu mahruumuun 68. afaro-aytumulmaa-alladzii tasyrobuun 69. a-antum annzaltumuuhu minalmuzni am nahnul munnziluun 70. law nasyaau ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun 71. afaro-aytumun naarollatii tuu ruun 72. a-antum ansyaktum syajarotahaa am nahnul munnsyi-uun 73. nahnu ja’alnaahaa tadzkirotan wamataa’an lil muqowiin 74. fasabbih bismi robbikal ’azhiim 75. falaa uqsimu bimawaaqi ’innujuum 76. wa-innahu laqosamun law ta’lamuuna ‘azhiim 77. innahu laqur-aanun kariim 78. fii kitaabin maknuun 79. laa yamassuhu illaa lmuthahharuun 80. tanziilun min rabbi l’aalamiin 81. afabihaadzaa lhadiitsi antum mudhinuun 82. wataj’aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun 83. falawlaa idzaa balaghati lhulquum 84. wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa 85. wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun 86. falawlaa in kuntum ghayra madiiniin 87. tarji’uunahaa in kuntum shaadiqiin 88. fa-ammaa in kaana mina lmuqarrabiin 89. farawhun warayhaanun wajannatu na’iim 90. wa-ammaa in kaana min ash- haabi lyamiin 91. fasalaamun laka min ash-haabi lyamiin 92. wa-ammaa in kaana mina lmukadzdzibiina dhdhaalliin 93. fanuzulun min hamiim 94. watashliyatu jahiim 95. inna haadzaa lahuwa haqqu lyaqiin 96. fasabbih bismi rabbika l’azhiim.

Artikel Lainnya