doa menjinakkan ular

Doa Menjinakkan Ular dengan Doa Nabi Sulaiman

Doa menjinakkan ular sering dicari oleh orang-orang yang sangat menyukai hewan reptil melata ini. Memelihara ular menjadi salah satu hobi extreme yang banyak digeluti orang. Ular bahkan ada yang menganggapnya sebagai hewan peliharaan kesayangan. Mulai dari warnanya yang apik hingga kebiasaan unik dari ular, menjadi alasan banyak pencinta binatang menyukai ular,

Ular yang menjadi hewan peliharaan terkadang tidak langsung menjadi penurut. Ya, diketahui, ular termasuk hewan berbahaya terutama efek bisa ular. Bisa ular bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu dalam memelihara ular diperlukan tingkat kesabaran dan ketelatenan yang tinggi. Kamu harus benar-benar memahami kebiasaan ular agar tingkat resiko digigit bisa terminimalisir.

Selain upaya untuk mendekatkan diri dengan ular, kamu bisa berdoa kepada sang Maha Pencipta agar ular peliharaan cepat menjadi jinak. Doa menjinakkan ular ini didasarkan pada doa Nabi Sulaiman. Seperti diketahui, Nabi Sulaiman merupakan utusan Allah yang bisa berkomunikasi dengan hewan bahkan bisa memahami perasaan dari hewan.

Berikut Memora.ID tuliskan beberapa doa menjinakkan ular dengan doa Nabi Sulaiman.

Doa Nabi Sulaiman Jinakkan Hewan

Nabi Sulaiman merupakan nabi yang dianugerahi oleh Allah berupa kemampuan menjinakkan hewan termasuk ular. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan ular dan bahkan bisa memahami perasaan ular. Kamu bisa membaca doa nabi Sulaiman saat jinakkan ular seperti bacaan di bawah ini sebagai doa menjinakkan ular.

ِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Innahụ min sulaimāna wa innahụ bismillāhir-raḥmānir-raḥīm

Terjemahan: Sesungguhnya surat itu dari SuIaiman dan sesungguhnya isinya yakni: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (Qs. An Naml: 30 )

أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ

Allā ta’lụ ‘alayya wa`tụnī muslimīn

Terjemahan: Janganlah engkau sekalian berlaku sombong terhadap Ku dan datanglah kepada Ku sebagai orang-orang yang berserah diri. (Qs. An Naml: 31)

Doa Nabi Sulaiman Jinakkan Hewan

Doa Nabi Sulaiman Syukuri Nikmat

Salah satu kelebihan yang diturunkan oleh Nabi Sulaiman bisa menjinakkan hewan dikarenakan beliau sangat senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Segala bentuk syukur makin mendekatkan Nabi Sulaiman kepada Allah. Hal itu membuat kehendak Allah agar hewan jinak kepada Nabi Sulaiman benar-benar terjadi. Berikut doa Nabi Sulaiman syukuri nikmat Allah sebagai doa menjinakkan ular.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Wa laqad ātainā dāwụda wa sulaimāna ‘ilmā, wa qālal-ḥamdu lillāhillażī faḍḍalanā ‘alā kaṡīrim min ‘ibādihil-mu`minīn

Terjemahan: Sesungguhnya Kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan Daud dan Sulaiman mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang melebihkan Kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman”. (Qs. An Naml: 15)

Baca Al-Wadud

Allah SWT memiliki banyak nama bagus dalam Asmaul Husna. Salah satu nama bagusnya yakni Al-Wadud yang berarti Maha Pencinta. Allah SWT adalah sang Maha Mencintai dan juga paling pantas untuk dicintai. Ulangi kata Al-Wadud sembari berikan permintaan dengan hati yang tulus.

Al-Wadud 7x (yang maha mengasihi atau mencintai)

Sebutkan nama hewan, jinaklah kau hewan, aku tak akan menyakitimu. Aku ingin dekat dan bersahabat denganmu. Jinaklah engkau hewan dengan tentunya izin Allah SWT.

doa menjinakkan ular

Baca Dzikir Tahlil

Menjinakkan ular perlu adanya ketenangan tingkat tinggi. Hati yang tenang akan membuat kamu merasa rileks dalam menghadapi ular yang akan kamu jinakkan. Salah satu doa yang akan membuat hati kamu merasa lebih tenang adalah dzikir tahlil. Berikut bacaan dzikir tahlil yang bisa kamu baca sebagai doa menjinakkan ular.

Laa ilaaha illallah wallahu akbar, laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah, laa ilaaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, laa ilaaha illallah wa laa haula wa laa quwwata illa billaah.

Terjemahan: Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Dia Maha besar, Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata-mata Dia dan tiada sekutu bagi-Nya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah hanya milikNya kerajaan dan segala puji. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tiada daya maupun kekuatan kecuali dengan Allah

Baca Juga :  30 Kosa Kata Bahasa Spanyol yang Sering Digunakan Sehari-hari, Lengkap Arti

Baca Al-Waqiah

Al-Waqiah memiliki manfaat bagi pembacanya yakni membuka pintu rezeki. Mungkin salah satu rezeki yang kamu dapat adalah bisa menjinakkan ular peliharaan. Berikut bacaan latin surat Al-Waqiah yang bisa kamu baca sebagai doa menjinakkan ular.

1. idzaa waqo’atil waaqi’ah 2. laysali waqo’atihaa kaadziba 3. khoofidhotun raafi’a 4. idzaa rujjatil-ardhu rojjaa 5. wabussatil jibaalu bassaa 6. fakaanat habaa-am munbatstsaa 7. wakuntum azwaajan tsalaatsa 8. fa-ash-haabul maymanati maa ash-haabul maymanah 9. wa-ash-haabul masy-amati maa ash-haabul masy-amah 10. wassaabiquunas saabiquun 11. ulaa-ikal muqarrobuun 12. fii jannaatin na’iim 13. tsullatun minal-awwaliin 14. waqoliilun minal-aakhiriinaa 15. ‘alaa sururin mawdhuuna 16. muttaki-iina ‘alayhaa mutaqoobiliin 17. yathuufu ‘alayhim wildaanun mukholladuun 18. bi-akwaabin wa-abaariiqo wakaasin min ma’iin 19. laa yushodda’uuna ‘anhaa walaa yunnzifuun 20. wafaakihatin mimmaa yatakhoyyaruun 21. walahmi thoyrin mimmaa yasytahuun 22. wahuurun ‘iin 23. ka-amtsaalil luu’ luil maknuun 24. jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluun 25. laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa taa tsiimaa 26. illaa qiilan salaaman salaamaa 27. wa-ash-haabul yamiini maa ash-haabul yamiin 28. fii sidrin makhdhuud 29. watholhin mangdhuud 30. wazhillin mamduud 31. wamaa-in maskuub 32. wafaakihatinn katsiira 33. laa maqthuu’atin walaa mamnuu’a 34. wafurusyinn marfuu’a 35. innaa annsyaa naahun-na innsyaa-a 36. faja’alnaahunna abkaaroo 37. ‘uruban atroobaa 38. li-ash-haabil yamiin 39. tsullatun minal-awwaliin 40. watsullatun minal-aakhiriin 41. wa-ash-haabu sysyimaa limaa ash-haabusysyimaal 42. fii samuumin wahamiim 43. wazhillin minn yahmuum 44. laa baaridin walaa kariim 45. innahum kaanuu qobla dzaalika mutrafiin 46. wakaanuu yushirruuna ‘alaal hintsil ’azhiim 47. wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turooban wa’izhooman a-innaa lamab ’uutsuun 48. awa aabaa-unaal-awwaluun 49. qul innal-awwaliina wal-aakhiriin 50. lamajmuu’uuna ilaa miiqooti yawmin ma’luum 51. tsumma innakum ayyuhaadhdhoolluunal mukadzdzibuun 52. laa-akiluuna minn syajarin minn zaqquum 53. famaali-uuna minhaal buthuun 54. fasyaaribuuna ‘alayhi minal hamiim 55. fasyaaribuuna syurbalhiim 56. haadzaa nuzuluhum yawmaddiin 57. nahnu kholaqnaakum falawlaa tushoddiquun 58. afaro-aytum maa tumnuun 59. a-antum takhluquunahu am nahnul khooliquun 60. nahnu qoddarnaa baynakumulmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin 61. ‘alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuun 62. walaqod ‘alimtumun nasy-atal-uulaa falawlaa tadzakkaruun 63. afaro-aytum maa tahrutsuun 64. a-antum tazro’uunahu am nahnuzzaari’uun 65. law nasyaau laja’alnaahu huthooman fazholtum tafakkahuun 66. innaa lamughramuun 67. bal nahnu mahruumuun 68. afaro-aytumulmaa-alladzii tasyrobuun 69. a-antum annzaltumuuhu minalmuzni am nahnul munnziluun 70. law nasyaau ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun 71. afaro-aytumun naarollatii tuu ruun 72. a-antum ansyaktum syajarotahaa am nahnul munnsyi-uun 73. nahnu ja’alnaahaa tadzkirotan wamataa’an lil muqowiin 74. fasabbih bismi robbikal ’azhiim 75. falaa uqsimu bimawaaqi ’innujuum 76. wa-innahu laqosamun law ta’lamuuna ‘azhiim 77. innahu laqur-aanun kariim 78. fii kitaabin maknuun 79. laa yamassuhu illaa lmuthahharuun 80. tanziilun min rabbi l’aalamiin 81. afabihaadzaa lhadiitsi antum mudhinuun 82. wataj’aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun 83. falawlaa idzaa balaghati lhulquum 84. wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa 85. wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun 86. falawlaa in kuntum ghayra madiiniin 87. tarji’uunahaa in kuntum shaadiqiin 88. fa-ammaa in kaana mina lmuqarrabiin 89. farawhun warayhaanun wajannatu na’iim 90. wa-ammaa in kaana min ash- haabi lyamiin 91. fasalaamun laka min ash-haabi lyamiin 92. wa-ammaa in kaana mina lmukadzdzibiina dhdhaalliin 93. fanuzulun min hamiim 94. watashliyatu jahiim 95. inna haadzaa lahuwa haqqu lyaqiin 96. fasabbih bismi rabbika l’azhiim.