Doa Kucing Cepat Sembuh dari Penyakit

Doa Kucing Cepat Sembuh dari Penyakit, Kembali Sehat

Doa kucing cepat sembuh dari penyakit adalah kumpulan beberapa doa yang bisa kamu baca agar kucingnya bisa sembuh dari penyakit. Seperti diketahui, yang namanya penyakit tidak bisa diduga kapan datangnya. Bisa jadi penyakit datang ke kucing kamu tanpa disadari.

Ketika kucing kamu sakit maka kamu bisa melakukan usaha seperti membawanya ke dokter hewan. Namun apa jadinya jika usaha ke dokter hewan yang kamu lakukan belum berhasil? Tentu, kamu akan berpasrah diri dengan berdoa agar kucing cepat sembuh dari penyakit.

Doa kucing cepat sembuh dari penyakit bisa kamu baca agar kucing kamu diberi keajaiban dengan penyakitnya diangkat oleh Allah. Jika sudah begitu, kamu bisa kembali bermain dengan kucing yang telah sembuh dari penyakit karena usaha kamu ke dokter dan doa yang kamu panjatkan agar kucing cepat sembuh.

Berikut Memora.ID rangkum dari berbagai sumber, doa kucing cepat sembuh dari penyakit yang perlu kamu baca agar diijabah oleh Allah.

LINK DAPAT DANA KAGET UNTUK RIBUAN ORANG DI SETIAP HARINYA BISA DI KLIK DI BAWAH INI.

Memora.ID Berbagi DANA Kaget untuk Ribuan Orang, Update Setiap Hari

1. Doa diberi kesembuhan untuk yang lainnya.

Doa Kucing Cepat Sembuh dari Penyakit
Pixabay

Meminta pertolongan dengan ketulusan hati adalah hal yang menjadi kesukaan oleh Allah SWT. Termasuk memohon agar diberi kesembuhan untuk yang lainnya. Yang lainnya di sini dimaksudkan orang lain atau pun hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang merupakan makhluk ciptaan dari Allah juga perlu didoakan agar pertolongan Allah benar-benar tiba.

Adapun bacaan doa agar memberi kesembuhan terhadap yang lain adalah didasarkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan ketika sahabatnya sakit. Rasul kerap melantunkan bacaan doa agar diberi kesembuhan untuk orang lain sebagaimana telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA dengan bunyi bacaan sebagai berikut.

Allahumma rabban nasi, adzhibil ba’sa. Isyfi. Antas syafi. La syafiya illa anta syifa’an la yughadiru saqaman.

Terjemahan: “Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri.”

2. Dzikir Tahlil

Ketika kamu sudah berusaha dengan keras membawa kucing kamu ke dokter hewan, maka selanjutnya kamu hanya perlu merawat kucing sebaik mungkin. Jika merawat dan mengikuti saran dokter belum berhasil, maka kamu bisa membaca dzikir tahlil dan berdialog dengan Allah meminta agar kucingmu diberi kesehatan kembali.

Adapun dzikir tahlil yang bisa kamu baca sebagai berikut.

Laa ilaaha illallah wallahu akbar, laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah, laa ilaaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, laa ilaaha illallah wa laa haula wa laa quwwata illa billaah.

Terjemahan: Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Dia Maha besar, Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata-mata Dia dan tiada sekutu bagi-Nya. Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah hanya milikNya kerajaan dan segala puji. Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tiada daya maupun kekuatan kecuali dengan Allah.

3. Baca Al-Waqiah

Bacalah juga surat al-waqiah karena surat ini bisa membuka pintu rezekimu. Rezeki bisa apa saja termasuk rezeki sehat. Bukan saja sehat untuk kamu namun bisa untuk kucing peliharaanmu. Bukalah pintu rezeki lebar-lebar dengan Al-Wakiah. Bisa saja kamu akan menemukan keajaiban kucingmu diangkat penyakitnya oleh Allah SWT.

Adapun surat Al-Waqiah bisa kamu baca latinnya di bawah ini.

1. idzaa waqo’atil waaqi’ah 2. laysali waqo’atihaa kaadziba 3. khoofidhotun raafi’a 4. idzaa rujjatil-ardhu rojjaa 5. wabussatil jibaalu bassaa 6. fakaanat habaa-am munbatstsaa 7. wakuntum azwaajan tsalaatsa 8. fa-ash-haabul maymanati maa ash-haabul maymanah 9. wa-ash-haabul masy-amati maa ash-haabul masy-amah 10. wassaabiquunas saabiquun 11. ulaa-ikal muqarrobuun 12. fii jannaatin na’iim 13. tsullatun minal-awwaliin 14. waqoliilun minal-aakhiriinaa 15. ‘alaa sururin mawdhuuna 16. muttaki-iina ‘alayhaa mutaqoobiliin 17. yathuufu ‘alayhim wildaanun mukholladuun 18. bi-akwaabin wa-abaariiqo wakaasin min ma’iin 19. laa yushodda’uuna ‘anhaa walaa yunnzifuun 20. wafaakihatin mimmaa yatakhoyyaruun 21. walahmi thoyrin mimmaa yasytahuun 22. wahuurun ‘iin 23. ka-amtsaalil luu’ luil maknuun 24. jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluun 25. laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa taa tsiimaa 26. illaa qiilan salaaman salaamaa 27. wa-ash-haabul yamiini maa ash-haabul yamiin 28. fii sidrin makhdhuud 29. watholhin mangdhuud 30. wazhillin mamduud 31. wamaa-in maskuub 32. wafaakihatinn katsiira 33. laa maqthuu’atin walaa mamnuu’a 34. wafurusyinn marfuu’a 35. innaa annsyaa naahun-na innsyaa-a 36. faja’alnaahunna abkaaroo 37. ‘uruban atroobaa 38. li-ash-haabil yamiin 39. tsullatun minal-awwaliin 40. watsullatun minal-aakhiriin 41. wa-ash-haabu sysyimaa limaa ash-haabusysyimaal 42. fii samuumin wahamiim 43. wazhillin minn yahmuum 44. laa baaridin walaa kariim 45. innahum kaanuu qobla dzaalika mutrafiin 46. wakaanuu yushirruuna ‘alaal hintsil ’azhiim 47. wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turooban wa’izhooman a-innaa lamab ’uutsuun 48. awa aabaa-unaal-awwaluun 49. qul innal-awwaliina wal-aakhiriin 50. lamajmuu’uuna ilaa miiqooti yawmin ma’luum 51. tsumma innakum ayyuhaadhdhoolluunal mukadzdzibuun 52. laa-akiluuna minn syajarin minn zaqquum 53. famaali-uuna minhaal buthuun 54. fasyaaribuuna ‘alayhi minal hamiim 55. fasyaaribuuna syurbalhiim 56. haadzaa nuzuluhum yawmaddiin 57. nahnu kholaqnaakum falawlaa tushoddiquun 58. afaro-aytum maa tumnuun 59. a-antum takhluquunahu am nahnul khooliquun 60. nahnu qoddarnaa baynakumulmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin 61. ‘alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuun 62. walaqod ‘alimtumun nasy-atal-uulaa falawlaa tadzakkaruun 63. afaro-aytum maa tahrutsuun 64. a-antum tazro’uunahu am nahnuzzaari’uun 65. law nasyaau laja’alnaahu huthooman fazholtum tafakkahuun 66. innaa lamughramuun 67. bal nahnu mahruumuun 68. afaro-aytumulmaa-alladzii tasyrobuun 69. a-antum annzaltumuuhu minalmuzni am nahnul munnziluun 70. law nasyaau ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun 71. afaro-aytumun naarollatii tuu ruun 72. a-antum ansyaktum syajarotahaa am nahnul munnsyi-uun 73. nahnu ja’alnaahaa tadzkirotan wamataa’an lil muqowiin 74. fasabbih bismi robbikal ’azhiim 75. falaa uqsimu bimawaaqi ’innujuum 76. wa-innahu laqosamun law ta’lamuuna ‘azhiim 77. innahu laqur-aanun kariim 78. fii kitaabin maknuun 79. laa yamassuhu illaa lmuthahharuun 80. tanziilun min rabbi l’aalamiin 81. afabihaadzaa lhadiitsi antum mudhinuun 82. wataj’aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun 83. falawlaa idzaa balaghati lhulquum 84. wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa 85. wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun 86. falawlaa in kuntum ghayra madiiniin 87. tarji’uunahaa in kuntum shaadiqiin 88. fa-ammaa in kaana mina lmuqarrabiin 89. farawhun warayhaanun wajannatu na’iim 90. wa-ammaa in kaana min ash- haabi lyamiin 91. fasalaamun laka min ash-haabi lyamiin 92. wa-ammaa in kaana mina lmukadzdzibiina dhdhaalliin 93. fanuzulun min hamiim 94. watashliyatu jahiim 95. inna haadzaa lahuwa haqqu lyaqiin 96. fasabbih bismi rabbika l’azhiim.

Bisa juga kamu mendengarkan murottal surat Al-Waqiah seperti murottal dari Wirda Mansur di bawah ini.

Baca Juga :  Candi Indonesia Sebagai Bentuk Kemajuan Teknologi Arsitektur Pada Masa Klasik

4. Berdoalah setulus mungkin

Doa Kucing Cepat Sembuh dari Penyakit
Pixabay

Jika segala usaha sudah kamu baca bahkan kamu sudah membaca 3 doa di atas, maka yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah bangun komunikasi dan dialog dengan sang maha pencipta, Allah SWT. Berdoalah setulus mungkin, minta dengan sangat teramat sangat. Allah akan mendengarkan permintaanmu yang tulus tersebut. Doa yang tulus dari keikhlasan hati akan membuat yang Maha Esa akan mengabulkan permintaan termasuk agar kucing kesayanganmu sehat kembali seperti sedia kala.

Artikel Lainnya