Doa Kucing Sakit

Doa Kucing Sakit Agar Lekas Sehat Seperti Semula

Doa kucing sakit agar lekas sehat seperti semula bisa kamu baca dan panjatkan agar kucing kamu yang sakit bisa sembuh. Ya, setelah usaha kerasmu membawa kucing ke dokter dan merawatnya dengan baik, maka selanjutnya kamu hanya perlu memanjatkan doa kucing sakit agar lekas sehat seperti semula.

Doa yang kamu panjatkan dengan tulus akan membuat keajaiban yang berujung sehatnya kucing kamu seperti semula. Tentu kesehatan kucing akan membuat kamu bahagia dengan bisa kembali bermain bersama kucing kesayanganmu.

Kesehatan yang didapatkan kucing karena kamu memanjatkan doa kucing sakit agar lekas sehat seperti semula merupakan imbalan dari Allah SWT atas segala doa yang tulus kamu panjatkan. Allah maha mendengar segala doa maka dengan segala kehendakanya maka kesembuhan kucing bisa menjadi salah satu rezeki untuk kamu.

Berikut Memora.ID rangkum dari berbagai sumber, doa kucing sakit agar lekas sehat seperti semula.

Baca Dzikir Tahlil

Berserahlah diri kepada Allah jika kamu sudah melakukan usaha dalam upaya membuat kucing kamu sehat kembali saat sakit. Salah cara berserah diri adalah membaca terus menerus dzikir tahlil. Dengan dzikir tahlil maka kamu mendekatkan diri dengan Allah dan menyerahkan segala urusan sesuai takdir Allah. Jika memang takdir kucing sehat kembali maka Allah dengan kehendaknya akan cepat menghilangkan sakit dari kucing.

Berikut bacaan dzikir tahlil sebagai doa kucing sakit agar lekas sehat seperti semula.

Laa ilaaha illallah wallahu akbar, laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah, laa ilaaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, laa ilaaha illallah wa laa haula wa laa quwwata illa billaah.

Terjemahan: Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Dia Maha besar, Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata-mata Dia dan tiada sekutu bagi-Nya. Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah hanya milikNya kerajaan dan segala puji. Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tiada daya maupun kekuatan kecuali dengan Allah.

Doa Rasulullah agar diberi kesembuhan untuk yang lainnya

Doa Kucing Sakit
Pixabay

Tidak hanya bisa meminta doa kesembuhan untuk manusia, nyatanya sebagai sesama makhluk hidup juga bisa memanjatkan doa kesembuhan untuk yang lainnya, misal hewan. Apalagi hewan peliharaan kucing kesayangan sakit maka bisa juga bisa didoakan.

Adapun bacaan yang pernah dibaca rasul untuk sesuatu yang lainnya seperti untuk orang lain atau untuk makhluk hidup lainnya di saat sakit adalah seperti bacaan di bawah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA.

Berikut bacaan yang bisa kamu baca sebagai doa kucing sakit agar lekas sehat seperti semula.

Allahumma rabban nasi, adzhibil ba’sa. Isyfi. Antas syafi. La syafiya illa anta syifa’an la yughadiru saqaman.

Terjemahan: “Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri.”

Baca Surat Al-Waqiah

Salah satu upaya yang bisa kamu lakukan di saat kucing sakit adalah berdoa meminta dibukakan pintu rezeki. Ya, selain rezeki berupa uang bisa jadi berupa kesehatan kucing peliharaan,. Doa kucing sakit agar lekas sehat seperti semula yang bisa kamu baca adalah surat Al-Waqiah. Dengan bacaan surat Al-Waqiah kamu akan dibukakan pintu rezeki agar kucing kesayanganmu sehat kembali dan bisa bermain lagi bersama kamu.

Berikut di bawah ini surat Al-Waqiah bisa kamu baca latinnya agar diberi rezeki berupa kucing sakit agar lekas sehat seperti semula.

Baca Juga :  Daftar Nama Dan Biodata Pemain Drama Korea Times

1. idzaa waqo’atil waaqi’ah
2. laysali waqo’atihaa kaadziba
3. khoofidhotun raafi’a
4. idzaa rujjatil-ardhu rojjaa
5. wabussatil jibaalu bassaa
6. fakaanat habaa-am munbatstsaa
7. wakuntum azwaajan tsalaatsa
8. fa-ash-haabul maymanati maa ash-haabul maymanah
9. wa-ash-haabul masy-amati maa ash-haabul masy-amah
10. wassaabiquunas saabiquun
11. ulaa-ikal muqarrobuun
12. fii jannaatin na’iim
13. tsullatun minal-awwaliin
14. waqoliilun minal-aakhiriinaa
15. ‘alaa sururin mawdhuuna
16. muttaki-iina ‘alayhaa mutaqoobiliin
17. yathuufu ‘alayhim wildaanun mukholladuun
18. bi-akwaabin wa-abaariiqo wakaasin min ma’iin
19. laa yushodda’uuna ‘anhaa walaa yunnzifuun
20. wafaakihatin mimmaa yatakhoyyaruun
21. walahmi thoyrin mimmaa yasytahuun
22. wahuurun ‘iin
23. ka-amtsaalil luu’ luil maknuun
24. jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluun
25. laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa taa tsiimaa
26. illaa qiilan salaaman salaamaa
27. wa-ash-haabul yamiini maa ash-haabul yamiin
28. fii sidrin makhdhuud
29. watholhin mangdhuud
30. wazhillin mamduud
31. wamaa-in maskuub
32. wafaakihatinn katsiira
33. laa maqthuu’atin walaa mamnuu’a
34. wafurusyinn marfuu’a
35. innaa annsyaa naahun-na innsyaa-a
36. faja’alnaahunna abkaaroo
37. ‘uruban atroobaa
38. li-ash-haabil yamiin
39. tsullatun minal-awwaliin
40. watsullatun minal-aakhiriin
41. wa-ash-haabu sysyimaa limaa ash-haabusysyimaal
42. fii samuumin wahamiim
43. wazhillin minn yahmuum
44. laa baaridin walaa kariim
45. innahum kaanuu qobla dzaalika mutrafiin
46. wakaanuu yushirruuna ‘alaal hintsil ’azhiim
47. wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turooban wa’izhooman a-innaa lamab ’uutsuun
48. awa aabaa-unaal-awwaluun
49. qul innal-awwaliina wal-aakhiriin
50. lamajmuu’uuna ilaa miiqooti yawmin ma’luum
51. tsumma innakum ayyuhaadhdhoolluunal mukadzdzibuun
52. laa-akiluuna minn syajarin minn zaqquum
53. famaali-uuna minhaal buthuun
54. fasyaaribuuna ‘alayhi minal hamiim
55. fasyaaribuuna syurbalhiim
56. haadzaa nuzuluhum yawmaddiin
57. nahnu kholaqnaakum falawlaa tushoddiquun
58. afaro-aytum maa tumnuun
59. a-antum takhluquunahu am nahnul khooliquun
60. nahnu qoddarnaa baynakumulmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin
61. ‘alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuun
62. walaqod ‘alimtumun nasy-atal-uulaa falawlaa tadzakkaruun
63. afaro-aytum maa tahrutsuun
64. a-antum tazro’uunahu am nahnuzzaari’uun
65. law nasyaau laja’alnaahu huthooman fazholtum tafakkahuun
66. innaa lamughramuun
67. bal nahnu mahruumuun
68. afaro-aytumulmaa-alladzii tasyrobuun
69. a-antum annzaltumuuhu minalmuzni am nahnul munnziluun
70. law nasyaau ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun
71. afaro-aytumun naarollatii tuu ruun
72. a-antum ansyaktum syajarotahaa am nahnul munnsyi-uun
73. nahnu ja’alnaahaa tadzkirotan wamataa’an lil muqowiin
74. fasabbih bismi robbikal ’azhiim
75. falaa uqsimu bimawaaqi ’innujuum
76. wa-innahu laqosamun law ta’lamuuna ‘azhiim
77. innahu laqur-aanun kariim
78. fii kitaabin maknuun
79. laa yamassuhu illaa lmuthahharuun
80. tanziilun min rabbi l’aalamiin
81. afabihaadzaa lhadiitsi antum mudhinuun
82. wataj’aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun
83. falawlaa idzaa balaghati lhulquum
84. wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa
85. wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun
86. falawlaa in kuntum ghayra madiiniin
87. tarji’uunahaa in kuntum shaadiqiin
88. fa-ammaa in kaana mina lmuqarrabiin
89. farawhun warayhaanun wajannatu na’iim
90. wa-ammaa in kaana min ash- haabi lyamiin
91. fasalaamun laka min ash-haabi lyamiin
92. wa-ammaa in kaana mina lmukadzdzibiina dhdhaalliin
93. fanuzulun min hamiim
94. watashliyatu jahiim
95. inna haadzaa lahuwa haqqu lyaqiin
96. fasabbih bismi rabbika l’azhiim.

Tentang Penulis
Putra Marenda Aldisha Wijaya
Putra Marenda Aldisha Wijaya
Artikel Lainnya